Rozšírenie parkovacích plôch na území nesta Trnava – rok 2003

MsÚ Trnava, Trhová 3,
917 01 Trnava,
kontakt. osoba:
p. Vavrová – 033/5511215

RN 3.440.549,-Sk